دبیرستان دخترانه شهید بهشتی
 
   
گروههای پرورشی
 

گروه های فعال در مدرسه

شورای دانش آموزی

 

بسیج دانش آموزی

 

انجمن اسلامی

پایه و رشته تحصیلی

عنوان

نام و نام خانوادگی

ردیف

دوم انسانی

مسئول انجمن اسلامی مدرسه

فهیمه رودکی

1

سوم 

معاون انجمن اسلامی ( مسئول واحد تشکیلات ) 

فاطمه حاجی کاظم نیلی

2

دوم

مسئول واحد علمی – آموزشی 

کوثر احمدی 

3

دوم 

مسئول واحد فرهنگی – اجتماعی 

فاطمه قاسمی 

4

رسد فرزانگان

نام مرکز : دبیرستان شهید دکتر بهشتی

روز و ساعت فعالیت رسد : یکشنبه و سه شنبه 8-7

تعداد اعضاء 35 نفر

متصدی رسد : خانم صغری گودرزی

هیئت انصار المهدی

 

وضعیت تحصیلی و شغلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

دوم انسانی

مسئول انجمن اسلامی مدرسه

فهیمه رودکی

1

دوم انسانی

مسئول واحد امور اجتماعی

فاطمه قاسمی

2

 

مربی محترم پرورشی

خانم گودرزی

3

اول

مسئول واحد تبلیغات مدرسه

نگین سلیمانی

4

سوم ریاضی

نماینده بسیج دانش آموزی

بهاره حسین زاده

5

دوم انسانی

مداح ( دانش آموز )

بهناز امانی

6

اول

مسئول تدارکات

فاطمه سیفی

7

 

 

 

محل برگزاری : سالن صبحگاه آموزشگاه

ظرفیت نهائی هیئت : 250نفر