دبیرستان دخترانه شهید بهشتی
 
   
آموزش های فوق برنامه
 

برنامه کلاسهای تقویتی دبیرستان شهید دکتر بهشتی

سه شنبه 10/1-40/2

 

خانم مسگری

 

مبتدی

 

ریاضی اول

یکشنبه 10/1-40/2

پیشرفته

یکشنبه 10/1-40/2

خانم نجفی

مبتدی

فیزیک اول

سه شنبه 10/1-40/2

پیشرفته

سه شنبه 10/1-40/2

خانم آقا علیخانی

201

فیزیک دوم ریاضی و تجربی

یکشنبه 10/1-40/2

202

فیزیک دوم ریاضی و تجربی

چهارشنبه 20/11 -50/12

خانم شفیعی

 

201

هندسه دوم ریاضی و تجربی

شنبه 3 -30/4

202

هندسه دوم ریاضی و تجربی

سه شنبه 10/1 -40/2

یک هفته در میان

هندسه سوم ریاضی و تجربی

سه شنبه 10/1-40/2

خانم کرباسچی

 

عربی دوم انسانی

یکشنبه 10/1-40/2

 

عربی سوم انسانی

یکشنبه 10/1-40/2

خانم محمدی ها

301

حسابان

پنجشنبه ها 10/1-4

خانم شریفی

302

 

حسابان

 

یکشنبه 1-2

سه شنبه 10/1-40/2

خانم فراهانی

303

فیزیک سوم تجربی

شنبه 3-5/7

خانم موسوی

همه پایه ها

رباتیک

پنجشنبه 10/1-4

خانم شهسواری

دوم و سوم

المپیاد ادبی

هماهنگی ساعت با دانش آموز

خانم طاهری

سوم

 

زیست