دبیرستان دخترانه شهید بهشتی
 
   
کادر اداری و اجرایی
 

 

مدیریت :

سرکار خانم هجرت
 

معاونت آموزشی :

سرکار خانم امیراصلانی

سرکار خانم ولاشجردی

 

معاونت اجرایی  :

سرکار خانم منصوری

 
 

معاونت پرورشی :

سرکار خانم گودرزی


مشاوره :

سرکار خانم دکتر دلخوش
سرکار خانم محمدی نژاد